top of page

REGULAMIN CMENTARZA

Cmentarz jest miejscem świętym, miejscem wiecznego spoczynku naszych Zmarłych i miejscem modlitwy za Nich. Ma charakter sakralny. Powinien być otoczony religijną czcią i szacunkiem oraz szczególną troską. Na cmentarzu należy zachowywać powagę, ciszę i porządek.

 

 1. Właścicielem i administratorem cmentarza jest: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. App. Piotra i Pawła w Długopolu Górnym /Długopole Górne 81, 57-520 Długopole Zdrój, tel. +48 694-17-87-17.

 2. Cmentarzem zarządza Proboszcz Parafii, a bezpośrednio w jego imieniu porządku pilnuje Rada Parafialna, a osoby wyznaczone pobierają opłaty za utrzymywanie cmentarza.

 3. Sprawy związane z pochówkiem zmarłych oraz innymi czynnościami wykonywanymi na cmentarzu należy załatwiać w kancelarii parafialnej.

 4. Na niżej wymienione prace prowadzone na cmentarzu należy uzyskać zgodę zarządcy:

  1. pogrzeb, - budowa nowego pomnika, - remont pomnika, np. wymiany płyty.

  2. ekshumacja zwłok bądź przeniesienie do innego grobu, po przedstawieniu koniecznych zezwoleń.Prawo do grobu uzyskuje się po wyznaczeniu miejsca i uiszczeniu opłat u osoby upoważnionej.

 5. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do zachowania powagi, ciszy, porządku i czystości.

 6. Pielęgnowanie grobów i ich najbliższego otoczenia należy do osób opiekujących się grobami. Odpady i śmieci mogą być składowane jedynie w wyznaczonych do tego celu miejscach.

 7. Na terenie cmentarza zabrania się: -wprowadzania psów, -palenia papierosów i picia alkoholu.

-wjeżdżania samochodami, -wstawiania ławek bez pozwolenia,

-budowania kwietników przy grobach, -wsadzenia oraz usuwania drzew i krzewów bez pozwolenia,

-wszelkich czynności naruszających powagę tego miejsca.

  8. Wykonujący usługę pogrzebową lub kamieniarską pozostawia po sobie pełen porządek wokół grobu (zabiera ze sobą ziemie i gruz). Zabrania się składowania tych odpadów w pojemnikach znajdujących się na cmentarzu.

  9. Ekshumacje odbywają się w okresie od 16 X do 5 IV i wymagają:

-potrzebnej zgody Państwowego Inspektora Sanitarnego;

-zgody administratora cmentarzu.

 10. Ekshumacji dokonuje firma pogrzebowa posiadająca zgodę rodziny, miejsce po ekshumacji pozostaje do dyspozycji administratora cmentarza.

  11. Kościoły wraz z miejscem kaplic (przedsionków kościołów) są własnością Parafii i są przez nią zarządzane.

  12. Grób ziemny nie może być użyty do ponownego pochowania zmarłego przed upływem 20 lat od daty pogrzebu.

  13.Po 20 latach należy dokonać przedłużenia rezerwacji grobu. Brak przedłużenia administrator     

cmentarza traktuje jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu. Miejsce to może być wykorzystane do ponownego pochówku.

  14. Na cmentarzu można zarezerwować miejsce na przyszły pochówek przez opłatę. Każdą rezerwację można przedłużać. Rezerwacje niepotwierdzone u administratora cmentarza nie będą brane pod uwagę.

  15. Wszystkie stawiane pomniki wymagają pisemnej zgody administratora cmentarza.

  16. Pomniki nie powinny przekraczać wymiarów:

-pojedynczy – 200 /100 cm

-podwójny – 200 /160 cm

- opaska wokół pomnika nie większa niż 20 cm

  17. Wszystkie pozostałe sprawy rozstrzyga administrator cmentarza.

  18. Zarządca cmentarza nie bierze odpowiedzialności za kradzież lub dewastację nagrobków.

  19. Regulamin obowiązuje od września 2023 roku

 

Dziękujemy za przestrzeganie regulaminu

bottom of page